Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ English Discoveries จัดโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (Face To Face ครั้งที่ 3) ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันเสาร์ที่ 17-18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้อง 30.217 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์