Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี