Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

English Discoveries สนับสนุน การอบรม Face to Face โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงาน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน