Contact Us 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

วันที่ 1-2 เมษายน 2562 นักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทุกขั้นปี เข้าศึกษา ทำความเข้าใจ เรียนรู้ ระบบการเรียนภาษาอังกฤษ English Discoveries เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนมีเป้าหมาย เทียบ CEFR = B2 หรือ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 

Read more ...

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดอบรม และสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม English Discoveries เพื่อใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2561

Read more ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยโปรแกรม English Discoveries สำหรับนักศึกษาทุกคณะ วันที่ 16-17 มี.ค.62

Read more ...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Face to Face และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries 

Read more ...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Face to Face และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม English Discoveries 

Read more ...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ร่วมงานการสัมมนาเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไอทีเพื่อการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more ...