ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในเครือบุญรอดด้านภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 หลักสูตร Business English Communication Program 2019 ด้วยโปรแกรม English Discoveries วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution” สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย Ms. Kate Sheffer วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Edusoft Ltd. ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Service) จากประเทศอิสราเอล เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  และเพิ่มเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR(The Common European Framework of Reference for Languages)

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution” ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (The Suan Dusit Place) เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย Ms. Kate Sheffer วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Edusoft Ltd. ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Service) จากประเทศอิสราเอล เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  และเพิ่มเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR(The Common European Framework of Reference for Languages)

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Flipped Classroom และ Blended Learning โดยการจัดกิจกรรมและใช้สื่อการเรียนรู้ English discoveries ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และมอบ certificate ให้กับผู้เข้าอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด
จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด มอบใบ Certificate และรางวัลให้กับนักศึกษา สถาบันการการจัดการปัญญาภิวฒน์ ที่สอบวัดระดับความสารมารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ได้ระดับ B1, B2, และ C1 ด้วยโปรแกรม English Discoveries ในงาน ENGLISH CONTEST DAY วันที่ 24 เมษายน 2562

อ่านเพิ่มเติม...