ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ร่วมกับบริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด จัดการอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Flipped Classroom และ Blended Learning โดยการจัดกิจกรรมและใช้สื่อการเรียนรู้ English discoveries ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างสื่อออนไลน์และการสอนในชั้นเรียน " Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using An Effective Blended Learning Solution" วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และมอบ certificate ให้กับผู้เข้าอบรม