ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเวทีสัมมนาเรื่อง“Overcoming Pedagogical and Technological Challenges in Thailand by Using Blended Learning Solution” ในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิต เพลส (The Suan Dusit Place) เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย Ms. Kate Sheffer วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Edusoft Ltd. ซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร ETS (Educational Testing Service) จากประเทศอิสราเอล เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ  และเพิ่มเทคนิคด้านการสอนภาษาอังกฤษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนในสังกัด เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความเป็นมืออาชีพ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาของสหภาพยุโรป CEFR(The Common European Framework of Reference for Languages)