ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

ทีมงาน English Discoveries ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ที่มีหลักสูตร และการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ และฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลากรสายการสอน และนักศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป