ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner News & Activities

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ให้ความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries ที่มีหลักสูตรการเรียน และการประเมินผลสอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรของบริษัทฯ รุ่น ที่ 2 และจัดกิจกรรมสัมมนา Follow up, กิจกรรม English talk โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความรู้ และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไป และ Exit Test Phase 2 ณ หอประชุมใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่