ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner Products

 

 

English Discoveries Expert

     สื่อการเรียนภาษาอังกฤษระบบมัลติมีเดียที่ดีที่สุด

EDE ในภาพรวม (Overview)

 • เป็นบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุม กว้างขวางที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่สถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดี
 • การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความยืดหยุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของแต่ละสถาบัน ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อชุดนี้ได้อย่างคุ้มค่า และได้ประโยชน์สูงสุด ในการนำระบบดิจิตอลมาใช้ในห้องเรียน
 • เนื้อหาในโปรแกรมจะรวมถึงเครื่องมือที่เป็นสื่อเสริม ในชุมชนออนไลน์ (Community Site) ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในการสื่อสารออนไลน์
 • มีระบบบริหารการจัดการที่เน้นบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอน โดยโปรแกรมจะช่วยให้สถาบันการศึกษาทำการฝึกอบรมครูแบบเข้มข้น และโปรแกรมติดตามผล พร้อมด้วยคำแนะนำที่สมบูรณ์แบบสำหรับครูซึ่งเป็นการสนับสนุนการให้บริการแก่ครูทั่วโลกของ Edusoft

จุดเด่นต่างๆ (Highlights)

 • มีชั่วโมงเรียนมากกว่า 1,200 ชั่วโมง
 • มีคำศัพท์มากกว่า 17,000 คำ
 • สนับสนุนสไตล์การเรียนหลายๆ อย่าง เช่น การใช้หัวข้อเรื่อง การใช้ทักษะทางภาษา และการแก้ปัญหา   เป็นฐานในการเรียนภาษา
 • เน้นการเรียนภาษาในบริบท (Context) ในหน่วยที่ใช้หัวข้อเรื่องเป็นฐาน
 • ใช้วิธีการเรียนรู้ที่สนองความต้องการทุกรูปแบบ
 • ใช้ระบบเครือข่ายเฉพาะหน่วยงานชั้นแนวหน้าในระบบบริหารจัดการสำหรับครู
 • การให้บริการข้อมูลในเครือข่ายชุมชนมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
 • สื่อประสม (multimedia) ใช้เทคโนโลยีล่าสุดรวมทั้ง วีดีโอ และสามารถตรวจสอบได้ 

การออกเสียงพูดได้

 • ครอบคลุมทุกทักษะ และประสบการณ์ทางภาษาทั้งหมด คือ การอ่าน การฟัง การเขียน การพูด รวมถึงไวยากรณ์ด้วย
 • สนับสนุนภาษาแม่ รวมถึงพจนานุกรมหลายภาษา พร้อมเสียง
 • ทำให้นักเรียนคุ้นเคยกับวัฒนธรรมต่างๆ และเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน

     ในการจัดการเรียนการสอน (Pedagogy) ที่ถือปฏิบัติกัน โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกที่จะใช้แบบหลักสูตรที่ได้แนะนำไว้ หรือแบบบทเรียนที่ใช้ทักษะเป็นฐานในการเรียนรู้หรือทั้งสองแบบก็ได้

 • แบบหลักสูตรแนะนำ (Guided courses mode) จะประกอบด้วยหน่วยต่างๆ ที่อยู่บนฐาน 8 หัวข้อ

(8-topic-based) แต่ละหน่วยจะครอบคลุมพื้นที่ (areas) การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ คือ การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน และไวยากรณ์ นอกจากนี้แต่ละหน่วย (Module) จะเพิ่มการฝึกฝนที่ใช้ทักษะทางภาษาเป็นฐานเพื่อให้เกิดความชำนาญดียิ่งขึ้นอีก ซึ่งมีทั้งหมดมากกว่า 100 ชั่วโมงเรียนในแต่ละหน่วย

 • แบบบทเรียนที่ใช้ทักษะเป็นฐาน ( Skill-based mode) จะทำให้สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนต่างๆ ได้ ซึ่งได้จัดรวบรวมไว้ในแต่ละทักษะ และเรื่องราวที่จะอ่านได้ในสื่อที่มีหลากหลายรูปแบบ (Genres)

การฟัง (Listening)

     ทักษะการฟังนี้ออกแบบไว้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนในการฟัง โดยผ่านการเปิดโอกาสให้ใช้สื่อ ที่เกี่ยวกับการฟังหลายๆ อย่าง เช่น วีดีโอคลิบ การแสดงทางทีวี รายการวิทยุ การฝากข้อความในเครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น

ทักษะการฟังนี้จะแบ่งการใช้งานต่างๆ ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

 • ขั้นตอนการสำรวจ (Explore) ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาต่างๆ
 • ขั้นตอนการฝึก (Practice) ที่จะเสริมเนื้อหา โดยผ่านการฝึกหัด โดยการมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
 • ขั้นตอนการทดสอบ (Test) ซึ่งใช้ทดสอบความสามารถในการใช้เนื้อหาใหม่ๆ ของนักเรียน

การอ่าน (Reading)

     ทักษะการอ่านนี้ออกแบบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านกับเนื้อหาภาษา (Text) ชนิดต่างๆ เช่น นิทาน การโฆษณา จดหมาย ไปรษณียบัตร และบทความต่างๆ เป็นต้น โดยได้เน้นให้เห็นชัดเกี่ยวกับกลยุทธการอ่าน : เช่น การเดาคำต่างๆ จากเนื้อหาบทความ การหาความคิดหลัก และคำสำคัญ (Keywords) เป็นต้น

ทั้งทักษะการอ่าน แบ่งการใช้งานต่างๆ ไว้ 3 ขั้นตอน เช่นกัน คือ

 • ขั้นตอนการสำรวจ (Explore) ซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาต่างๆ
 • ขั้นตอนการฝึก (Practice) ที่จะเสริมเนื้อหา โดยผ่านการฝึกหัด ที่ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสื่ออย่างกว้างขวาง
 • ขั้นตอนการทดสอบ (Test) ซึ่งใช้ทดสอบความสามารถใช้เนื้อหาใหม่ๆ ของนักเรียน

การพูด (Speaking)

     ทักษะการพูด ประกอบด้วย บทสนทนาในชีวิตจริงในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นเรื่องภาษา ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ประจำวันกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดแต่ละกิจกรรมจะถูกแบ่งไว้ ดังนี้

 • ขั้นตอนการสำรวจ (Explore) ซึ่งจะเสนอบทสนทนาในรูปแบบที่มีชีวิตชีวา
 • ขั้นตอนการฝึก (Practice) ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมสนทนา โดยแสดงบทบาทเป็นตัวแสดงตัวหนึ่ง ในการนี้ ทำได้โดยใช้เทคโนโลยี การจำคำพูดได้ หรือ โดยการบันทึกแล้ว เปิดฟัง เสียงพูดของตนเอง

การเขียน (Writing)

     ทักษะการเขียน ประกอบด้วย แบบการเขียน Writing models) ที่กำหนดให้หลายแบบ นักเรียนจะเขียนจดหมาย (แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ) และรายงานต่างๆ การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยการใช้ระบบงานที่ให้ผู้ใช้เขียน และแก้ไขข้อความในเอกสารได้แทนพิมพ์ดีด (Word Processor) แบบง่ายๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบคำผิด ด้วย พร้อมกับข้อแนะนำในการเขียนที่เป็นประโยชน์

แต่ละกิจกรรมการเขียนจะแบ่งออกไว้ดังนี้

 • ขั้นตอนการสำรวจ (Explore) ซึ่งแสดงหน่วยการเขียน (Writing module)
 • ขั้นตอนการฝึก (Practice) ซึ่งนักเรียนจะฝึกเขียนจริงๆ กับแบบฟอร์มต่างๆ ในการเขียน

ไวยากรณ์ (Grammar)

     ความรู้ด้านไวยากรณ์ได้ออกแบบไว้ เพื่อแนะนำโครงสร้างไวยากรณ์ ในเนื้อหา และมีแบบฝึกตามตัวอย่างต่างๆ ที่มีชีวิตชีวา และอารมณ์ขัน แสดงถึงการใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์ และอำนวยความสะดวกตามความต้องการอื่นๆ ด้วยแต่ละหัวข้อเกี่ยวกับไวยากรณ์ ประกอบด้วย

 • การสำรวจ (Explore) ซึ่งจะแนะนำจุดสำคัญ และคำอธิบายที่มีรายละเอียดด้วย
 • การฝึกทักษะ (Practice) ซึ่งจะมีแบบฝึกหัดสำหรับ การรวบรวม โครงสร้างที่ได้สอนไว้
 • การทดสอบ (Test) ซึ่งจะทดสอบความสามารถที่จะใช้ โครงสร้างใหม่ๆ

การผจญภัยและเกมต่างๆ (Adventure and Games)

     EDE ได้จัดหารูปแบบการเรียนการสอนไว้อย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ ส่วนหนึ่งของการทำแบบฝึกนี้ ตัวโปรแกรมก็จะรวมเกม ไว้ชุดหนึ่ง เพื่อฝึกหัด คำศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา และเกมผจญภัยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งจะบูรณาการใช้ทักษะทางภาษาอย่างมีความหมาย และเป็นจริงทั้งหมด รวมถึงการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ด้วย

เครื่องมือที่ให้การสนับสนุน (Support Tools)

โปรแกรมจัดเครื่องมือสนับสนุน การเรียนรู้ ซึ่งรวมถึง

 • พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนที่ใช้เสียงสองภาษา (Bilingual Dictionary)
 • การช่วยเหลือ (Help)
 • การบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน (Progress Report)
 • การสนับสนุนภาษาแม่ (ผู้ใช้และครูสอนเป็นผู้พิจารณา)

พื้นที่ในชุมชน

 • กิจกรรมการสื่อสารเพื่อสร้างชุมชน ประกอบด้วย
  • การพูดคุย (Chat)
  • การตั้งกระทู้ (Forums)
  • ระบบการหาเพื่อนทางอีเมล (Web Pals Email System)
  • ระบบการส่งข่าวทันใจ (You! Who?) (Instant Messaging System)
 • กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางภาษา และความสามารถในการใช้เว็บ (Web) เช่น
  • นิตยสาร
  • สำนวนการพูด
  • เกมคำศัพท์
  • การทบทวน
 • โปรแกรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ (พจนานุกรมบาบิลอน)

     พื้นที่ในชุมชนของ EDE เป็นโครงข่ายที่ผู้เรียนของ Edusoft จำนวนมากกว่า 4 ล้านคน ทั่วโลกได้พูดคุย มีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ที่หลากหลาย ที่ได้รับการออกแบบให้น่าสนใจ น่าตื่นเต้นเหมาะสมกับระดับทางภาษาของผู้เรียนในแต่ละระดับ การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบไปด้วยรูปแบบเหล่านี้

 • เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนภาษาที่ทันสมัย
 • เครื่องมือการตรวจค้น และระบบการส่งข่าวทันใจ ที่ใช้เป็นพื้นฐานในกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
 • การพูดคุย และอภิปรายกะทู้ต่างๆ
 • นิตยสารออนไลน์
 • เกมการเรียนภาษาอังกฤษ
 • ระบบการหาเพื่อนออนไลน์
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บ ที่รวมการทบทวน และกิจกรรมที่เน้นการใช้เว็บ
 • การนำเสนอการใช้สำนวนภาษาในบริบทที่สมบูรณ์แบบด้วยภาพแอนิเมชัน และเสียง
 • พื้นที่นี้จะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยการเสนอกิจกรรมพิเศษในขณะที่กำลังใช้ที่มีรูปแบบใหม่ๆ น่าสนใจแก่ผู้เรียน

การทดสอบวัดระดับ (Placement Test)

     การทดสอบวัดระดับทางภาษาของ Placement test ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระดับทางภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมให้แก่นักเรียนที่จะเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยการทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) และไวยากรณ์ (Grammar) การทดสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การอ่าน (Reading) การฟัง (Listening) และไวยากรณ์ (Grammar)

     การอ่าน (Reading) เป็นการทดสอบทักษะความเข้าใจการอ่านของผู้เรียนที่จะต้องอ่านเนื้อเรื่อง (เรื่องเล่า, บทความ ฯลฯ) และทำแบบทดสอบโดยการตอบคำถามที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบตัวเลือก, เติมคำใน-ช่องว่าง, คลิกแล้วลากคำ ฯลฯ

     การฟัง (Listening) เป็นการทดสอบทักษะความเข้าใจในการฟังของผู้เรียนโดยการดู และฟังเนื้อเรื่องจากวีดีโอ คลิป จากเครื่องบันทึกเสียง หรือรายการวิทยุแล้วตอบคำถาม

     ไวยากรณ์ (Grammar) เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ของผู้เรียน ข้อทดสอบมีความยาว 40 นาที เพื่อทำให้กระบวนการประเมินผลสั้นลง ผู้เรียนอาจจะเลือกเริ่มต้นการทดสอบที่ระดับที่ตนคิดว่าอยู่ในระดับนั้น (เช่น ระดับ Basic หรือ Intermediate หรือ Advanced) ผลการสอบจะถูกวิเคราะห์โดยระบบ และแสดงให้เห็นผลในรูปของการแจกแจงความถี่ของคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ำสุดของผู้สอบ (Histogram) รวมทั้งการให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละส่วนของข้อสอบ  และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระดับทางภาษาที่ผู้เรียนควรเริ่มต้นเรียนจาก 9 ระดับ ที่กำหนดไว้ คือ Basic 1-3, Intermediate 1-3, Advanced 1-3)

     ข้อทดสอบเสนอทางเลือกให้ผู้สอบเลือกได้ว่าจะใช้ข้อสอบแบบมีตัวช่วย และคำสั่งเป็นภาษาไทยหรือจะเลือกข้อทดสอบที่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ นอกจากนี้ เมื่อทำข้อสอบจบผู้สอบยังสามารถบอกได้ว่าต้องการให้กำหนดระดับทางภาษาลงไปเลยหรือว่าต้องการคำแนะนำ 

     คะแนนสอบ และงานที่ผู้สอบเลือกจะถูกเก็บไว้ในระบบการจัดการของครู (TMS) และสามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงถึงงานที่ได้รับมอบหมายได้

ระบบการจัดการของครู (TMS)

     ระบบการจัดการของครูถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะ เพื่อให้ครูสามารถบริหารการจัดการได้อย่างละเอียดรอบด้าน ในการใช้โปรแกรมการเรียน EDE ระบบนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

 • การลงทะเบียน (Registration) นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองอย่างง่ายดาย
 • การรายงาน (Report) มีระบบการรายงานการเรียนแบบละเอียดครอบคลุม
 • หลักสูตร (Curriculum) ช่วยให้ครูสามารถกำหนดหลักสูตร และออกแบบการเรียนเป็นรายบุคคลสำหรับนักเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นชั้นเรียนได้ รวมทั้งครูสามารถสร้าง/เขียนเนื้อหาที่ต้องการสอนได้โดยใช้เครื่องมือ Authoring tool
 • สภาพแวดล้อม (Setting) สามารถควบคุมระบบได้หลากหลายแบบรวมถึง การช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านภาษา 3 ระดับ รวมถึงตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน และอื่นๆ อีกมาก
 • สถาบันการศึกษา (Institution) สามารถควบคุมใบอนุญาตในการติดตั้ง และบัญชีการบริการจัดการได้

โครงสร้างของหลักสูตร

หลักสูตรแต่ละระดับ ประกอบ 8 หัวข้อเรื่อง (8 topic based) ประกอบด้วย

     การฟัง (Listening) มีรูปแบบการฟังที่หลากหลาย เช่น การแสดงทางทีวี, รายการวิทยุ และกล่องบันทึกข้อความ

     การอ่าน (Reading) มีรูปแบบการอ่านที่หลากหลาย เช่น บทความ, เรื่องเล่า, โฆษณา, ประกาศ ฯลฯ

     การพูด (Speaking) มีรูปแบบบทสนทนาในชีวิตจริงหลากหลายแบบโดยเน้นที่หน้าที่ของภาษา (Functional language) ในสถานการณ์ต่างๆ

     ไวยากรณ์ (Grammar) มีตัวอย่างการใช้ไวยากรณ์ด้วยภาพแอนิเมชัน และสอดแทรกอารมณ์ขันลงไปในประโยคตัวอย่างด้วย

ในองค์ประกอบของแต่ละส่วนดังกล่าวจะประกอบด้วย 3 ส่วน (ยกเว้นทักษะการพูดจะไม่มีการทำข้อทดสอบ)

     ขั้นตอนการสำรวจ (Explore) เป็นการนำเสนอเนื้อหา และรูปแบบภาษา

     ขั้นตอนการฝึกทักษะ (Practice) เป็นการย้ำความเข้าใจเนื้อหาโดยผ่านรูปแบบกิจกรรม ที่มีปฏิสัมพันธ์

     ขั้นตอนการทดสอบ (Test) เป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในเนื้อหาใหม่

เราขอแนะนำให้ท่านทดลองเรียนหน่วยการเรียนต่อไปนี้ 

Basic 1 - Going Out, For Sale

Basic 2 - Healthy Eating (Speaking/Practice 2) ที่รวมการตรวจสอบเสียงพูดด้วย, Sports

Basic 3 - Business Matters, Tickets Please

Intermediate 1 - Bad Weather, At Work

เครื่องมือสำหรับนักเรียน 

พจนานุกรม (Dictionary) เป็นพจนานุกรม 2 ภาษา มีอยู่ในทุกจอ

ความก้าวหน้าในการเรียนของฉัน (My Progress) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตรงตามเนื้อหาภายในหลักสูตร