ติดต่อเรา 0-2241-6870
Site Map

Banner Products

 

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

English Discoveries Online (EDO) คือโซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ และ สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบ Internet และ Intranet เป็นสื่อที่ใช้วิธีการเรียนการสอนที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่ทันสมัยที่สุดในการใช้เทคโนโลยีสื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ภาษา ซึ่งประกอบด้วย 10 หลักสูตร มีจำนวนชั่วโมงเรียนมากกว่า 1,000 ชั่วโมง โดยใช้หัวข้อเรื่องเป็นฐานในการเรียน (Topic – Based) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกท้าทายในการเรียน ไม่ว่าผู้เรียนจะมีความสามารถในระดับใด ขั้นเริ่มต้น (Beginner) ขั้นกลาง (Intermediate) หรือขั้นสูง (Advanced)

 • 1,000 ชั่วโมงของเนื้อหาที่ใช้ระบบสื่อผสม (Multimedia)
 • เทคโนโลยีทันสมัย มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
 • 10 หลักสูตร หลักสูตรละ 8 หน่วยการเรียนรู้ บนฐานของหัวข้อเรื่อง
 • ครอบคลุมทักษะทางภาษาทุกทักษะ
 • สามารถปรับเพิ่มขยายได้ตามหลักสูตรที่ใช้อยู่ในแต่ละสถาบัน
 • มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ
 • มีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้
 • มีระบบการบริหารจัดการ และกำกับติดตามที่ก้าวหน้า
 • มีเครื่องมือปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
 • มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลด้วยตนเอง
 • มีส่วนของชุมชน (Community Site) เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม นิตยสารและเกมส์

English Discoveries Online ใช้ระบบสื่อผสม (Multimedia) ที่ช่วยเสริมประสบการณ์ทางภาษาเข้าสู่ชีวิตจริงของผู้เรียนโดย

 • มีเครื่องมือตรวจสอบการพูด (Automated Speech Recognition)
 • ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการพูด
 • มีคำศัพท์สำนวนที่ใช้ในการพูด
 • มีรายการทางวิทยุ
 • มีเครื่องมือช่วย (Help) 
 • มีพจนานุกรม
 • มีตัวช่วยเรื่องความรู้ทางไวยากรณ์
 • มีบทบาทสมมุติและเกณฑ์การให้คะแนน
 • มีบทสนทนาหลากหลาย
 • มีภาพในวีดีโอเต็มจอ
 • มีการโต้ตอบกระทู้ในชุมชน (Community Forum)
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกท้าทาย
 • มีการฝึกออกเสียง

     ในหลักสูตรทั้ง 10 หลักสูตร ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่องที่ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะทางภาษาได้ครบทุกแบบ ได้แก่ ทักษะการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และความรู้ด้านการใช้ Web (Web Literacy) มีบทความตามหัวข้อเรื่องที่เป็นประเด็นภาพในวีดีโอ รายการทางวิทยุ และภาพแอนนิเมชัน ที่ทำเสนอรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

     Authoring Tool ช่วยทำให้ครูสามารถปรับ เพิ่มเนื้อหาใหม่ ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการที่แตกต่างจากเนื้อหาในโปรแกรมที่มี โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในโปรแกรมในการสร้างเนื้อหาได้ด้วยตนเอง

     Community Site ให้เนื้อที่สำหรับการเรียนรู้ในสังคม เชื่อมโยงและสร้างสรรค์การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน มีเกมส์และสำนวนภาษาอังกฤษ ช่วยเพิ่มสีสันและความบันเทิงในการเรียนภาษา

 

ตัวอย่างบทเรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน ของโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries Online